Regulamin

w zakresie zgłaszania się / organizacji wydarzeń / organizacji zgłoszeń
w ramach serwisu Zgłoszenia24

§1

Celem regulaminu jest określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych użytkowników w ramach aplikacji internetowej Zgłoszenia24 oraz sprecyzowanie procesu płatności
1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem) określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej Zgłoszenia24 zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
2. Uruchomienie odpowiedniej Usługi na stronie Zgłoszenia24 lub złożenie reklamacji za pomocą poczty elektronicznej oraz równoznaczne wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu, jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu i zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z TJSOFT Sp. z o.o. przy ulicy Panewnickiej 343c/7, 40-774 bez konieczności sporządzenia odrębnych umów
3. Regulamin określa:
 • Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną - §6
 • Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną - §7
 • Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną - §7
 • Tryb postępowania reklamacyjnego - §8
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20/02/2020 r.

§2

Słownik pojęć i ról w systemie
 • Aplikacja internetowa Zgłoszenia24 jest systemem informatycznym dostępnym poprzez nowoczesne przeglądarki internetowe
 • Organizator: Osoba upoważniona do zarządzania swoim wydarzeniem lub formularzem. Dostępne funkcje z tytułu tej roli są opisane dokładnie podczas tworzenia nowego wydarzenia / formularza. Jest administratorem danych osobowych użytkowników zgłoszonych na jego wydarzenia. Jest również odbiorcą płatności ONLINE
 • Użytkownik zalogowany: Podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał akceptacji Regulaminu, a także dokonał Rejestracji. Użytkownikami są także Organizatorzy
 • Właściciel zgłoszenia: Użytkownik zalogowany lub gość, który dodał zgłoszenie do systemu. Ma prawo zarządzać zgłoszeniem oraz wykonywać dostępne dla zgłoszenia akcje
 • Bramka płatności - Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357. Jest to podmiot obsługujący płatności ONLINE
 • Wyszukiwarka wydarzeń - publiczny katalog wydarzeń dostępny dla każdego użytkownika z opcją wyszukiwania po odległości, słowach kluczowych oraz datach
 • Zgłoszenie - Uzupełniony formularz zgłoszeniowy na dane wydarzenie. Zgłoszenie może być płatne lub darmowe, lub posiadać limity zależne od ustawień, które wprowadza organizator
 • Wydarzenie - Stworzone przez organizatora. Zawierające datę, czas, miejsce i wszystkie niezbędne szczegóły do prezentacji w systemie
 • Formularz zgłoszeniowy - Stworzony przez organizatora formularz zgłoszenia na wydarzenie. Formularz może zostać ustawiony na wiele sposobów, organizator może skonfigurować dowolne pola w swoim formularzu. Od organizatora zależy czy pobiera opłatę, jaka będzie jej wysokość oraz dozwolone metody płatności.
 • Zablokowanie konta – sankcja zastosowana przez TJSOFT Sp. z o.o. przy ulicy Panewnickiej 343c/7, 40-774, która oznacza brak możliwości zalogowania się do serwisu Evenea oraz brak możliwości dokonywania wszystkich lub niektórych operacji przez Użytkownika.

§3

Płatności są funkcjonalnością pozwalającą Właściciel zgłoszenia zapłacić za zgłoszenie zgodnie z regułami, które ustawił Administrator wydarzenia. Za realizację płatności odpowiada Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357. Podmiot ten jest bramką płatności online. Gromadzi on środki w imieniu organizatora. Następnie środki są wypłacane organizatorowi wydarzenia pomniejszone o prowizję, którą pobiera bramka płatności oraz system Zgłoszenia24 Łączny procent, który pobierany jest od każdej płatności online będzie jasno i czytelnie przedstawiony organizatorowi podczas tworzenia formularza zgłoszeniowego. Organizator pod koniec każdego miesiąca otrzyma fakturę VAT z pobranych prowizji. Faktura będzie dostępna do pobrania w systemie Zgłoszenia24 w formacie PDF. Firma TJSOFT Sp. z o.o. przy ulicy Panewnickiej 343c/7, 40-774 nie odpowiada za wystawienie rachunku / faktury osobie zgłaszającej się. Odpowiedzialność za rozliczenie z osobą zgłaszającą się ponosi Administrator formularza. Zgromadzone środki są wypłacane organizatorowi zgodnie z ustawieniami, które wybrał. Procesowanie wypłaty może trwać maksymalnie do dwóch dni roboczych. Wypłaty środków następują na podane przez organizatora krajowe konto bankowe

§4

Za organizację wydarzenia odpowiada organizator. System Zgłoszenia24 jest tylko narzędziem pomagającym zorganizować wydarzenie i nie ponosi odpowiedzialności za sprawy związane z uczestnictwem w wydarzeniu. Jednocześnie dokładamy wszelkich starań aby treści prezentowane w naszym serwisie były jak najlepszej jakości
Dokonując Rejestracji na Wydarzenie Użytkownik zawiera umowę o świadczenie usług z Organizatorem Wydarzenia. Wydarzenie organizowane przez Organizatora powinno mieć odrębny Regulamin Wydarzenia

§5

1. Zgłoszenia24 nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, bądź ograniczenia oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają mu korzystanie z określonych Usług.
2. W trakcie korzystania z Usług, na dysku lokalnym Systemu teleinformatycznego Klienta zapisywane są pliki Cookies, w celu określenia regionalizacji Klienta oraz w celu badania użyteczności Strony internetowej. Warunkiem koniecznym poprawnego funkcjonowania Usług na Stronie internetowej jest poprawne skonfigurowanie Przeglądarki internetowej, tak aby mogła ona przyjmować pliki Cookies.

§6

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
 • Zapisanie się i opcjonalna zapłata za wydarzenie
 • Stworzenie wydarzenia
 • Stworzenie formularza
 • Pobieranie płatności od uczestników wydarzenia
 • Złożenie reklamacji działania usług na adres: tomasz.jura@tjsoft.pl
 • Otrzymywanie zamówionych powiadomień na adres email bądź telefon
 • W związku z ciągłym rozwojem Usług, ich zakres funkcjonalny może ulegać zmianom
 • Aktualny zakres funkcjonalności można znaleźć w panelu administratora po zalogowaniu do aplikacji
Warunki korzystania z usługi
 • Strona internetowa Zgłoszenia24 dostępna jest przez 24 godziny 7 dni w tygodniu za wyjątkiem okresów potrzebnych na aktualizację lub konserwację usługi. O planowanych modernizacjach użytkownicy zostaną wcześniej poinformowani
 • Do obsługi aplikacji należy używać wiodących i aktualnych przeglądarek internetowych.
 • Klient zobowiązuję się informować Zgłoszenia24 o wszystkich nieprawidłowościach działania systemu
 • Klient publikując materiały w serwisie Zgłoszenia24 oświadcza, ze owe materiały będą zgodne z obowiązującym w Polsce prawem. Odpowiedzialność za publikowane treści ponosi klient. Administracja w momencie spostrzeżenia nieprawidłowości zatrzega sobie prawo do blokady publikowanych przez organizatora treści
 • Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa
 • Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania publikowania wydarzeń budzących wątpliwości prawne lub etyczne
 • Zabrania się dodawania treści przez dowolnego użytkownika systemu naruszających obowiązujące w Polsce prawo. Wszystkie przypadki naruszenia prawa będą niezwłocznie zgłaszane do odpowiednich organów Państwa
 • Zabrania się udostępniania haseł dostępu osobą trzecim.
 • Użytkownik systemu rejestrując konto powinien w polu Imię i Nazwisko podać swoje dane
 • TJSOFT Sp. z o.o. przy ulicy Panewnickiej 343c/7, 40-774 nie ponosi odpowiedzialności za rzeczywistą tożsamość Użytkownika. Każdy Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny zasprawdzenie faktycznej tożsamości innego Użytkownika
 • TJSOFT Sp. z o.o. przy ulicy Panewnickiej 343c/7, 40-774 nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami ani pomiędzy Organizatorami a Użytkownikami. Użytkownicy oraz Organizatorzy są wyłącznie odpowiedzialni za wykonanie umów, które zawarli ze sobą przy wykorzystaniu Zgłoszenia24
 • Użytkownicy systemu nie mogą wprowadzać do systemu danych mogących świadomie wprowadzić innych w błąd.
 • Organizator powinien zamieścić regulamin, który zawiera w szczególności sprecydowane obowiązki każdej ze stron oraz jasno opisaną procedurę reklamacyjną

§7

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
 • Każdy Klient od momentu skorzystania z danej Usługi zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu
 • Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Zgłoszenia24 ze swoimi Klientami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
 • Każdy może we wcześniejszym terminie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług na Stronie internetowej
 • Rozpoczęcie korzystania z odpowiedniej Usługi jest jednoznaczne z zawarciem umowy z TJSOFT Sp. z o.o. przy ulicy Panewnickiej 343c/7, 40-774 na skorzystanie z danej Usługi
 • Adres poczty elektronicznej wykorzystywany jest do przesyłania tylko i wyłącznie zamówionych przez Klienta informacji
 • Chęć rozwiązania umowy należy zgłaszać na tomasz.jura@tjsoft.pl lub +48 791 501 761. Wnioski bądą rozpatrzane w przeciągu tygodnia roboczego.
 • TJSOFT Sp. z o.o. przy ulicy Panewnickiej 343c/7, 40-774 ma prawo do zablokowania konta Użytkownika lub wypowiedzenia umowy Użytkownikowi w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.
Zgłoszenia24 zastrzega sobie prawo ograniczania lub zmiany Usług na czas określony lub bezterminowo. O planowanym zmniejszeniu zakresu funkcjonalnego Zgłoszenia24 poinformuje poprzez odpowiedni komunikat na głównej Stronie internetowej Zgłoszenia24.

§8

Tryb postępowania reklamacyjnego - ogólne
 • 1. Użytkownik może zgłaszać zapytania, uwagi związane z świadczonymi Usługami telefonicznie: +48 791 501 761, za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: tomasz.jura@tjsoft.pl, przez chat dostępny stronie Zgłoszenia24. Oficjalnym zgłoszeniem reklamacji jest jednak wiadomość email wysłana na adres tomasz.jura@tjsoft.pl. W tytule wiadomości powinny znajdować się słowa "Reklamacja - Zgłoszenia24"
 • Rozpatrzenie zapytań, uwag i reklamacji związanych ze świadczeniem Usług następuje w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej lub telefonicznej jednak nie dłużej niż wynika to z postanowień aktualnie obowiązującego prawa.
 • Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany w reklamacji
Tryb postępowania reklamacyjnego - dla użytkownika / płatnika
 • Reklamacje dotyczące wydarzenia, uczestnik powinien zgłaszać do ogranizatora, ponieważ organizator jest podmiotem odpowiedzialnym za wydarzenie.
 • Wszytskie nieprawidłowości wynikające z błędnego działania systemu uczestnik może zgłosić na zasadach ogólnych opisanych wyżej
 • Za zwroty oraz reklamacje dotyczące płatności odpowiada organizator wydarzenia. Wszystkie zebrane środki za pomocą systemu Zgłoszenia24 w momencie zaksięgowania są przekazywane w czasie rzeczywistym do dyspozycji organizatora
Tryb postępowania reklamacyjnego - dla organizatora
 • Organizator może zgłaszać reklamacje na zasadach opisanuch w punkcie o ogólnych zasadach reklamacji
 • W sprawach niecierpiących zwłoki np. błędy z płatnościami lub prawidłowym działaniem systemu zaleca się w pierwszej kolejności kontakt telefoniczny w celu natychmiastowego wyjaśnienia problemu. Firma tomasz.jura@tjsoft.pl dokłada wszelkich starań aby technicznie wszystko działało jak należy

§9

Firma TJSOFT Sp. z o.o. przy ulicy Panewnickiej 343c/7, 40-774 będzie przekazywała zgromadzone środki przez organizatora pomniejszone o prowizje zgodnie z ustawieniami wybranymi przez organizatora. Środki będą gromadzone za pomocą bramki płatności Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357. Organizator otrzyma przelew na podany wcześniej rachunek bankowy za pomocą opcji Multiwypłaty oferowanej przez operatora bramki płatniczej Faktury za pobrane prowizje będą dostępne w panelu administatora oraz będą wysyłane na adres email rozliczeniowy w formie elektronicznej. Faktury zbiorcze dla każdego formularza generowane są pod koniec każdego miesiąca. Organizator ma prawo wystąpić o fakturę wcześniej kontaktując się z TJSOFT Sp. z o.o. przy ulicy Panewnickiej 343c/7, 40-774. Za rozliczenie i wystawienie dokumentów z uczestnikiem wydarzenia odpowiada organizator


Polityka bezpieczeństwa

w zakresie ochrony danych osobowych
w ramach serwisu Zgłoszenia24

§1

Celem Polityki Bezpieczeństwa danych osobowych, zwanej dalej Polityką Bezpieczeństwa, jest uzyskanie optymalnego i zgodnego z wymogami obowiązujących aktów prawnych, sposobu przetwarzania w ramach aplikacji internetowej Zgłoszenia24 informacji zawierających dane osobowe.

§2

W przypadku, gdy rejestrujesz się na wydarzenie publikowane w Zgłoszenia24, przetwarzamy Twoje dane osobowe jedynie na polecenie Organizatora, który opublikował dane wydarzenie. Pośredniczymy w wymianie danych osobowych pomiędzy Tobą a Organizatorem i nie jesteśmy administratorem tych danych, w tym przypadku są one nam powierzane jedynie w celu wykonania zapisów umowy - Regulaminu oraz Umowy powierzenia przetwarzania zawartej między nami a Organizatorem
Obszarem przetwarzania danych osobowych w ramach serwisu internetowego Zgłoszenia24 są pomieszczenia siedziby działalności gospodarczej prowadzonej pod firmą TJSOFT Sp. z o.o. przy ulicy Panewnickiej 343c/7, 40-774 przy ulicy Panewnickiej 343c/7, 40-774 Katowice oraz pomieszczenia siedziby właściciela serwerów na których utrzymywany jest aplikacja Zgłoszenia24 dhosting.pl Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa NIP: 7010198361 REGON: 141998822 KRS: 0000336780

§3

Pojęcia:
 • Aplikacja internetowa – witryna internetowa Zgłoszenia24
 • Administrator systemu Zgłoszenia24 – Tomasz Jura prezez firmy TJSOFT Sp. z o.o. przy ulicy Panewnickiej 343c/7, 40-774, będący osobą upoważnioną do zarządzania systemem informatycznym oraz zatrudnieni pracownicy spółki. Jest on również Administrator danych osobowych zarejestrowanych użytkowników Aplikacji
 • Procesor danych osobowych dhosting.pl Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa NIP: 7010198361 REGON: 141998822 KRS: 0000336780 odpowiadający za przechowywanie danych osobowych
 • Organizator - użytkownik aplikacji Zgłoszenia24, który stworzył wydarzenie lub formularz, posiadający delegowane uprawnienia Administratora do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w ramach korzystania z Aplikacji
 • System informatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych
 • Zabezpieczenie systemu informatycznego - wdrożenie stosowanych środków administracyjnych, technicznych oraz ochrony przed modyfikacją, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępemi ujawnieniem lub pozyskaniem danych osobowych a także ich utratą
 • Osoba zgłaszająca się - Użytkownik programu, który zgłasza się na wydarzenie. Zgodnie z umową zawartą w Aplikacji Administratorem danych osobowych Osoby zgłaszającej się jest Organizator
 • Bramka płatności - Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357. Jest to podmiot obsługujący płatności ONLINE

§4

1. Utrzymanie bezpieczeństwa przetwarzanych w ramach aplikacji Zgłoszenia24 informacji rozumiane jest jako zapewnienie ich poufności, integralności i dostępności na odpowiednim poziomie. Miarą bezpieczeństwa jest wielkość ryzyka związanego z ochroną danych osobowych.
2. Poniżej opisane jest rozumienie wyżej wymienionych pojęć w odniesieniu do informacji i aplikacji:
 • poufność informacji - rozumiana jako zapewnienie, że tylko uprawnieni pracownicy i posiadacze konta w aplikacji mają dostęp do informacji
 • dostępność informacji - rozumiane jako zapewnienie, że osoby upoważnione mają dostęp do informacji i związanych z nią zasobów wtedy, gdy jest to potrzebne
 • integralność informacji - rozumiana jako zapewnienie dokładności i kompletności informacji oraz metod jej przetwarzania
 • zarządzanie ryzykiem - rozumiane jako proces identyfikowania, kontrolowania i minimalizowania lub eliminowania ryzyka dotyczącego bezpieczeństwa, które może dotyczyć systemów informacyjnych

§5

W ramach serwisu internetowego Zgłoszenia24 przetwarzane są informacje służące do prowadzenia procesów rejestracyjnych i ewidencyjnych przez Administratora i osoby posiadające konto w serwisie. Informacje te są przetwarzane i składowane w postaci elektronicznej.

§6

Politykę Bezpieczeństwa stosuje się do: Danych osobowych gromadzonych przez Administratora i osoby posiadające konto w serwisie. Informacji dotyczących zabezpieczenia danych osobowych, w tym w szczególności nazw kont i haseł w systemach przetwarzania danych osobowych. Rejestru osób dopuszczonych do przetwarzania danych osobowych. Innych dokumentów zawierających dane osobowe.

§7

1. Zakresy ochrony danych osobowych określone przez Politykę Bezpieczeństwa mają zastosowanie w szczególności do: a) wszystkich istniejących, wdrażanych obecnie lub w przyszłości systemów informatycznych oraz papierowych, w których przetwarzane są dane osobowe podlegające ochronie; b) wszystkich lokalizacji - budynków i pomieszczeń, w których są lub będą przetwarzane informacje podlegające ochronie; c) wszystkich pracowników w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, konsultantów, stażystów i innych osób mających dostęp do informacji podlegających ochronie. 2. Do stosowania zasad określonych przez dokumenty Polityki Bezpieczeństwa zobowiązani są wszyscy pracownicy w rozumieniu Kodeksu Pracy, konsultanci, stażyści oraz inne osoby mające dostęp do informacji podlegających ochronie.

§8

Osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo danych są: Administrator, właściciel serwerów dhosting.pl Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa NIP: 7010198361 REGON: 141998822 KRS: 0000336780, osoby posiadający konto w Serwisie. b) Administrator oraz osoby posiadający konto w Serwisie na bieżąco kontrolują z należytą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującą w tym zakresie wiedzą i z obowiązującymi procedurami, pracę pracowników odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych oraz systemu informatycznego.

§9

Ochronę danych osobowych w Serwisie należy realizować z wykorzystaniem następujących minimalnych zabezpieczeń: odnotowania informacji dotyczących osoby posiadających konto w Serwisie; odnotowania daty pierwszego wprowadzenia danych w systemie; odnotowania identyfikatora użytkownika wprowadzającego dane; odnotowania sprzeciwu określonego w w art. 32 ust. l pkt 8 Dz.U.2019.0.125 - Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości odnotowania źródła danych, w przypadku zbierania danych nie od osoby, której dane dotyczą; odnotowania informacji o odbiorcach, którym dane zostały udostępnione, dacie i zakresie tego udostępnienia;

§10

1. W ramach zabezpieczenia danych osobowych ochronie podlegają: a) sprzęt komputerowy - serwer, inne urządzenia zewnętrzne; b) oprogramowanie - kody źródłowe, programy użytkowe, systemy operacyjne, narzędzia wspomagające i programy komunikacyjne; c) dane zapisane na dyskach oraz dane podlegające przetwarzaniu w systemie; d) hasła użytkowników; e) pliki dziennych operacji systemowych i baz danych, kopie zapasowe i archiwa; f) użytkownicy i administratorzy, którzy obsługują i używają system; 2. W systemie informatycznym obowiązują zabezpieczenia na poziomie wysokim, określonym przez Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, zabezpieczenia zapewnia właściciel serwerów dhosting.pl Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa NIP: 7010198361 REGON: 141998822 KRS: 0000336780 3. Przyjmuje się, że podstawowym i zarazem najważniejszym zastosowanym środkiem zabezpieczenia danych osobowych w ramach Serwisu będą hasła dostępu do systemu.

§11

Organizacja pracy przy przetwarzaniu danych osobowych i zasady przetwarzania: 1. przetwarzać dane osobowe mogą jedynie Administrator, osoby posiadające konto w Serwisie oraz osoby, których dane dotyczą; 2. w czasie przetwarzania danych osobowych, Administrator lub osoba posiadająca konto w Serwisie winien dbać o należyte ich zabezpieczenie przed możliwością wglądu, bądź zmiany przez osoby do tego celu nieupoważnione; 3. po zakończeniu przetwarzania danych Administrator lub osoba posiadająca konto w Serwisie winien należycie zabezpieczyć dane osobowe przed możliwością dostępu do nich osób nieupoważnionych;

§12

Administrator zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich przepisów ustawy o ochronie danych, w szczególności poprzez: 1. Określanie indywidualnych obowiązków i odpowiedzialności osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych, wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych. 2. Umożliwienie osobom uprawnionym do przetwarzania danych osobowych z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 3. Wdrażanie i nadzorowanie przestrzegania Polityki Bezpieczeństwa. 4. Tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych umożliwiających spełnienie wymogów wynikających z obowiązywania ustawy o ochronie danych osobowych. 5. Określanie, które osoby i na jakich prawach mają dostęp do danych informacji. 6. Nadzorowanie pod względem stosowania zasad bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych przez osób posiadających konto w Serwisie.

§16

Administrator okresowo będzie analizował zagrożenia i ryzyko w celu weryfikacji środków zabezpieczających, a także dokonywał inwentaryzacji systemów informatycznych i zbiorów danych w celu zapewnienia aktualności Polityki Bezpieczeństwa.